Δοκιμές TOXKITS

Οι δοκιμές τοξικότητας TOXKITS περιλαμβάνουν σετ μέτρησης τοξικότητας με τη χρήση οργανισμών που ανήκουν σε διάφορα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας, όπως φυτοπλαγκτόν, πρωτόζωα, τροχόζωα και καρκινοειδή. Μεταξύ των οργανισμών που είναι διαθέσιμοι ξεχωρίζουν οι δοκιμές με το καρκινοειδές Daphnia magna και με το φυτοπλαγκτόν Pseudokirchneriella subcapitata.

Δοκιμή τοξικότητας Daphtoxkit F magna

Δοκιμή 24 ή και 48 h ακινητοποίησης του καρκινοειδούς Daphnia magna (Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6341:1996 και OECD 202)

Οι οργανισμοί Daphnia χρησιμοποιούνται συχνά σε δοκιμές τοξικότητας για τον έλεγχο των αποβλήτων που απορρίπτονται από τις βιομηχανίες, ενώ είναι από τους πιο συνηθισμένους οργανισμούς που αναφέρονται στις προδιαγραφές που αφορούν τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες διαφόρων χημικών ουσιών και εμπορικών σκευασμάτων.

Η μέτρηση διαρκεί 24 ή 48 h και προσδιορίζεται η τιμή 24 h IC50 (ή 48 h IC50, για μέτρηση 48 ωρών) που εκφράζει τη συγκέντρωση του δείγματος που προκαλεί 50 % αναστολή στην κινητικότητα των οργανισμών. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης των οργανισμών Daphnia σε δοκιμές τοξικότητας αποτελούν:

 • η απλότητα του πειράματος
 • το χαμηλό κόστος
 • η σχετικά μικρή διάρκεια του πειράματος
 • η ευαισθησία των οργανισμών
 • ο υψηλός βαθμός πιστοποίησης της μεθόδου.

Αναλώσιμα δοκιμής Daphtoxkit F magna

Κωδικός – Περιγραφή
 • ΤΚ33. Σετ μέτρησης τοξικότητας Daphtoxkit F magna (Daphnia magna) (περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τον υπολογισμό του IC50 έξι δειγμάτων)
 • ΤΒ33. Σωληνάρια με εφίππια Daphnia magna (10 τεμ.)
 • TC33. Δισκία με κυψελίδες για τεστ με Daphnia magna (10 τεμ.)
 • ΤΜ23. Σετ συμπυκνωμένων διαλυμάτων (10×2 L ISO medium) για προσδιορισμό της τοξικότητας με Daphnia magna (10 τεμ.)
 • TI16. Πλαστικά μικροκόσκινα για δοκιμές Daphnia (10 τεμ.)
 • TI13. Πλαστικά μικροσιφώνια για δοκιμές Daphnia (10 τεμ.)

Απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Θάλαμος επώασης (20 οC)
 • Λάμπες επώασης
 • Φωτιζόμενη επιφάνεια

Δοκιμή τοξικότητας Algaltoxkit F

Δοκιμή 72 h αναστολής της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού Pseudokirchneriella subcapitata (Σύμφωνα με το πρότυπο OECD 201)

Τα μικροφύκη χρησιμοποιούνται σε πολλές δοκιμές τοξικότητας ως αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί του υδρόβιου περιβάλλοντος. Απαντώνται σχεδόν σε όλα τα υδρόβια οικοσυστήματα, όπου μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα (φωτοσύνθεση), παράγουν οξυγόνο, συμμετέχουν σε διεργασίες ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών και αποτελούν τροφή για διάφορους οργανισμούς. Τα μικροφύκη, λόγω του σημαντικού ρόλου που έχουν στα υδρόβια οικοσυστήματα και της ευαισθησίας που παρουσιάζουν σε πολλές χημικές ουσίες (κυρίως σε φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα), χρησιμοποιούνται ευρέως σε πειράματα προσδιορισμού τοξικότητας.

Αναλώσιμα δοκιμής Algaltoxkit F

Κωδικός – Περιγραφή
 • ΤΚ41. Σετ μέτρησης τοξικότητας Algaltoxkit F (Pseudokirchneriella subcapitata)
 • (περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τον υπολογισμό του ΙC50 τεσσάρων δειγμάτων)
 • ΤΒ41. Σωληνάρια με ακινητοποιημένο φυτοπλαγκτόν
 • TM31. Σετ συμπυκνωμένων διαλυμάτων (10×1 L ISO culturing-medium) για δοκιμές με φυτοπλαγκτόν (5 τεμ.)
 • TM35. Φιαλίδια συμπυκνωμένου διαλύματος Α για δοκιμές με φυτοπλαγκτόν
 • TC41. Πλαστικές κυψελίδες των 10 cm, με καπάκι (50 τεμ.)
 • TC43. Σετ πλαστικών κυψελίδων των 10 cm, με καπάκι (5 τεμ.)

Απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Θάλαμος επώασης (20 οC)
 • Λάμπες επώασης
 • Φυγόκεντρος (6000 rpm)
 • Φωτόμετρο με δυνατότητα υποδοχής κυψελίδας 10 cm.

Δοκιμή φυτοτοξικότητας Phytotoxkit

Δοκιμή φυτοτοξικότητας 72 h με τρία είδη φυτών (ένα μονοκοτυλήδονο και δύο δικοτυλήδονα: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum, Sinapis alba).

Οι σπόροι (10 σπόροι x3 επαναλήψεις) τοποθετούνται σε πρότυπο έδαφος (control) και στο δείγμα εδάφους ή στερεού αποβλήτου που θέλουμε να μελετήσουμε. Στη συνέχεια το πρότυπο έδαφος και το δείγμα διαβρέχονται με νερό, μέχρι κορεσμού, και τοποθετούνται σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας (25 oC) για τρεις ημέρες. Στο διάστημα των τριών ημερών από τους σπόρους προκύπτουν τα αντίστοιχα φυτά τα οποία και αναπτύσσονται. Μετά τις τρεις ημέρες μετράται το μήκος των φυτών στον μάρτυρα και στα δείγματα και από τη σύγκριση των δύο προκύπτει το ποσοστό μείωσης της ανάπτυξης των φυτών στο δείγμα (φυτοτοξικότητα) ή το ποσοστό αύξησης (ευτροφισμός).

Αναλώσιμα δοκιμής Phytotoxkit

Κωδικός – Περιγραφή
 • TK61. PHYTOTOXKIT με τρία είδη σπόρων (περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τον υπολογισμό της φυτοτοξικότητας δύο δειγμάτων)
 • ΤΒ61. Σωληνάρια με σπόρους Sorghum saccharatum (10 τεμ.)
 • ΤΒ62. Σωληνάρια με σπόρους Lepidium sativum (10 τεμ.)
 • ΤΒ63. Σωληνάρια με σπόρους Sinapis alba (10 τεμ.)
 • TC61. Θήκες με δισκία και διηθητικά χαρτιά για την ανάπτυξη των φυτών (6 τεμ.)
 • TC62. Δισκία και διηθητικά χαρτιά για την ανάπτυξη των φυτών (120 τεμ.)
 • ΤΜ52. Πρότυπο έδαφος κατά OECD για δοκιμές φυτοτοξικότητας (5 kg)
 • ΤΜ53. Πρότυπο έδαφος κατά OECD για δοκιμές φυτοτοξικότητας (10 kg)
 • ΤΙ33. Σετ προετοιμασίας δείγματος για δοκιμές φυτοτοξικότητας

Απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Θάλαμος επώασης (25 οC)
 • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Κατάλογος προϊόντων TOXKITS

Δοκιμές για γλυκά νερά και έδαφος

ALGALTOXKIT F

Δοκιμή 72 h αναστολής της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού Pseudokirchneriella subcapitata).

DAPHTOXKIT F magna

Δοκιμή 24 ή και 48 h ακινητοποίησης του καρκινοειδούς Daphnia magna

DAPHTOXKIT F pulex

Δοκιμή 24 ή και 48 h ακινητοποίησης του καρκινοειδούς Daphnia pulex

Acute CERIODAPHTOXKIT F

Δοκιμή 24 h ακινητοποίησης του καρκινοειδούς Ceriodaphnia dubia

THAMNOTOXKIT F

Δοκιμή 24 h θνησιμότητας του καρκινοειδούς Thamnocephalus platyurus

OSTRACODTOXKIT F (για εδάφη και ιζήματα)

Δοκιμή 6 ημερών θνησιμότητας/αναστολής της ανάπτυξης του οστρακόδερμου Heterocypris incongruens

Acute ROTOXKIT F

Δοκιμή 24 h θνησιμότητας του τροχόζωου Brachionus calyciflorus

Short-chronic ROTOXKIT F

Δοκιμή 48 h θνησιμότητας/αναπαραγωγής του τροχόζωου Brachionus calyciflorus

Chronic PROTOXKIT F

Δοκιμή 24h (μακράς περιόδου) της αναστολής της ανάπτυξης του πρωτόζωου Tetrahymena thermophila

RAPIDTOXKIT

Δοκιμή τοξικότητας μιας ώρας με το καρκινοειδές Thamnocephalus platyurus για γρήγορη ανίχνευση της ρύπανσης του νερού.

PHYTOTOXKIT

Δοκιμή φυτοτοξικότητας 72 h με τρία είδη φυτών (ένα μονοκοτυλήδονο και δύο δικοτυλήδονα: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum, Sinapis alba). Εφαρμόζεται για δοκιμές φυτοτοξικότητας εδαφών ή νερών.

Δοκιμές για αλμυρά και υφάλμυρα νερά

MARINE ALGALTOXKIT

Δοκιμή φυτοτοξικότητας 72 h με τρία είδη φυτών (ένα μονοκοτυλήδονο και δύο δικοτυλήδονα: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum, Sinapis alba).

ARTOXKIT M

Δοκιμή 24 ή και 48 h θνησιμότητας του καρκινοειδούς Artemia franciscana (γνωστή και ως Artemia salina)

Acute ROTOXKIT M

Δοκιμή 24 ή και 48 h θνησιμότητας του τροχόζωου Brachionus plicatilis