Δοκιμές Microtox

Η δοκιμή τοξικότητας με τα βακτήρια εκπομπής φωτός Vibrio fischeri, γνωστή και ως Microtox test είναι μια σχετικά απλή, τυποποιημένη και εύχρηστη δοκιμή τοξικότητας. Η δοκιμή χρησιμοποιεί το γένος του θαλάσσιου φωτοβακτηρίου Vibrio fischeri NRRL B-11177 το οποίο διατίθεται σε λυοφιλιωμένη μορφή σε φιαλίδια. Τα πειράματα γίνονται σε γυάλινες κυψελίδες σε ποσότητες της τάξης των 1–2 mL. Σε δείγματα που δεν έχουν αλατότητα (γλυκά νερά, απόβλητα, υγρά έκπλυσης, ιζήματα) γίνεται διόρθωση της ωσμωτικής τους πίεσης με προσθήκη συμπυκνωμένου διαλύματος NaCl. Για τη συντήρηση των φωτοβακτηρίων στα δείγματα και τη μέτρηση της βιοφωταύγειας για χρόνους έκθεσης συνήθως 5 έως 30 min, χρησιμοποιείται ο εργαστηριακός αναλυτής, Microtox Model 500.

Πλεονεκτήματα της δοκιμής Microtox

 • Πολύ χαμηλό κόστος συγκριτικά με άλλες δοκιμές τοξικότητας.
 • Γρήγορα αποτελέσματα – σε λιγότερο από 45 min, με δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης πολλών δειγμάτων.
 • Μικρός όγκος δείγματος – απαιτούνται μόνο μερικά mL δείγματος.
 • Μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων.
 • Εύκολη και τυποποιημένη δοκιμή – η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση του λογισμικού MicrotoxOmni.
 • Η πιο διαδεδομένη δοκιμή τοξικότητας – αναγνωρισμένη από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης με πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Εξοπλισμός

i. Εργαστηριακός αναλυτής Microtox M500

Οι δοκιμές τοξικότητας Microtox Acute γίνονται στον εργαστηριακό αναλυτή Microtox Model 500. Ο αναλυτής χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των ενεργοποιημένων βακτηρίων και των δειγμάτων σε σταθερή θερμοκρασία, καθώς και για τη μέτρηση της φωταύγειας των βακτηρίων. Η μεταφορά και η επεξεργασία των μετρήσεων σε Η/Υ γίνεται με τη χρήση του λογισμικού MicrotoxOmniΤΜ.

ii. Φορητός αναλυτής DeltaTox

Ο φορητός αναλυτής DeltaTox χρησιμοποιείται για μετρήσεις πεδίου καθώς επίσης και για μετρήσεις στο εργαστήριο. Διαθέτει δύο πρωτόκολλα για εύκολη και γρήγορη μέτρηση της τοξικότητας νερού και αποβλήτων. Επίσης διαθέτει πρωτόκολλο για μετρήσεις ATP (Adenosine Tri-Phosphate).

Αναλώσιμα δοκιμών Microtox

Κωδικός – Περιγραφή
 • AZF686018A.Ακινητοποιημένα φωτοβακτήρια (Microtox® reagents): 10 φιαλίδια.
 • AZF686018B. Ακινητοποιημένα φωτοβακτήρια (Microtox® reagents): 20 φιαλίδια
 • AZF686016. Διάλυμα ενεργοποίησης (Microtox® reconstitution): 50 mL
 • AZF686011. Διάλυμα αραίωσης (Microtox® diluent): 1 L
 • AZF686019. Διάλυμα ρύθμισης της ωσμωτικής πίεσης (Microtox® Osmotic Adjustment Solution, OAS): 50 mL
 • AZF686028. Διάλυμα ενεργοποίησης ( Microtox® reconstitution): 1 L
 • AZF686121. Διάλυμα αραίωσης για μετρήσεις στερεής φάσης (Microtox® Solid Phase Test diluent): 1 L
 • 686004. Γυάλινες κυψελίδες (disposable glass cuvettes): 1000 τεμάχια
 • 686005. Γυάλινες κυψελίδες (disposable glass cuvettes): 400 τεμάχια
 • AZF686093. Σωληνάρια με φίλτρα για δοκιμές στερεής φάσης (Solid phase filter columns/tubes): 1000 σετ.