Εφαρμογές

Υγρά απόβλητα

Η τοξικότητα των στερών αποβλήτων προσδιορίζεται μέσω διαδοχικών αραιώσεων του δείγματος. Σκοπός των διαδοχικών αραιώσεων είναι ο προσδιορισμός του EC50, σε ποσοστό % (Effective Concentration 50 %) δηλαδή το ποσοστό αραίωσης του δείγματος που προκαλεί 50 % επίδραση (τοξικότητα) στους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή τοξικότητας.

Στερεά απόβλητα και ιζήματα

Η τοξικότητα των στερών αποβλήτων και των ιζημάτων μπορεί να μετρηθεί με δοκιμές στερεής φάσης, όπως είναι η δοκιμή Microtox Solid Phase test, η δοκιμή με το καρκινοειδές Heterocypris incongruens, καθώς και η δοκιμή φυτοτοξικότητας Phytotoxkit. Η τοξικότητα των στερεών αποβλήτων μπορεί επίσης να μετρηθεί και μετά από έκπλυση του αποβλήτου, στο υγρό έκπλυσης που θα προκύψει. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν των υγρών αποβλήτων.

Επιφανειακά και υπόγεια νερά

Οι φυσικοχημικές αναλύσεις προσανατολίζονται προς κάποιες συγκεκριμένες χημικές ουσίες και δεν είναι εύκολο να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Πολλές φορές υπάρχουν καινούργια χημικά στο νερό (π.χ. νέα εντομοκτόνα) άγνωστης τοξικότητας. Οι οικοτοξικολογικές αναλύσεις μπορούν εύκολα και σχετικά γρήγορα (από 15 min έως και 3 ημέρες) να μας δείξουν εάν υπάρχει κάποιο γενικότερο πρόβλημα στο πόσιμο νερό, ενώ οι φυσικοχημικές αναλύσεις μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν το πρόβλημα αυτό. Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας του επιφανειακών και υπόγειων νερών, προτείνεται η εφαρμογή φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών αναλύσεων, τακτική που ακολουθείται σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη.

Οι κατηγορίες οργανισμών που χρησιμοποιούνται συνήθως στις μετρήσεις τοξικότητας του πόσιμου νερού περιλαμβάνουν βακτήρια, φυτοπλαγκτόν, οστρακόδερμα και ψάρια. Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους μέτρησης τοξικότητας του πόσιμου νερού είναι η χρήση των βακτηρίων εκπομπής φωτός Vibrio fischeri (Microtox test). Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης των βακτηρίων εκπομπής φωτός είναι ο γρήγορος χρόνος μέτρησης (15 min). Ο προσδιορισμός της τοξικότητας των επιφανειακών και των υπόγειων νερών συνήθως γίνεται στο 100 % του δείγματος, χωρίς την εφαρμογή αραιώσεων, έτσι ώστε να υπάρχει η υψηλότερη δυνατή ευαισθησία.

Χημικές ουσίες και σκευάσματα

Η τοξικότητα των χημικών ουσιών προσδιορίζεται με βάση την τιμή EC50 σε mg/L ή μg/L, δηλαδή με βάση τη συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50 % επίδραση (τοξικότητα) στους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή τοξικότητας. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης EC50 μιας ουσίας, παρασκευάζεται διάλυμα της ουσίας, σχετικά υψηλής συγκέντρωσης, και στη συνέχεια γίνονται διαδοχικές αραιώσεις. Η τιμή EC50 υπολογίζεται από την τοξικότητα που θα δώσει η κάθε αραίωση. Για ουσίες χαμηλής διαλυτότητας (όπως φυτοφάρμακα, διάφορες οργανικές ουσίες κλπ.) παρασκευάζεται διάλυμα στη μέγιστη διαλυτότητα της ουσίας και στη συνέχεια γίνονται διαδοχικές αραιώσεις.

Δοκιμές μεταλλαξιγένεσης

Αναλώσιμα για δοκιμές καρκινογένεσης χημικών ουσιών, νερού, υγρών αποβλήτων, υγρών έκπλυσης στερεών αποβλήτων, ιζημάτων, τροφίμων και γενικότερα υδατικών δειγμάτων. Δοκιμή γονιδιακής μεταλλαξιγένεσης ‘Ames test’ στα στελέχη ΤΑ 100 και ΤΑ 98 των βακτηρίων Salmonella typhimurium, απουσία και παρουσία ενζύμων μεταβολισμού (μεταβολική ενεργοποίηση S-9). Η δοκιμή είναι σύντομη και αποτελεί έναν ευαίσθητο και αξιόπιστο δείκτη μεταλλαξιγένεσης.

Muta-ChromoPlateTM

Δοκιμή σε πλάκα 96-θέσεων με το βακτήριο salmonella typhimurium “Ames Test”. Τα αποτελέσματα στηρίζονται στην αλλαγή χρώματος, Ερυθρό χρώμα: απουσία μετάλλαξης, Κίτρινο χρώμα: παρουσία μετάλλαξης.

SOS ChromoTestTM

Η δοκιμή βασίζεται στο γενετικά τροποποιημένο βακτήριο E.coli. Δίνει εντός μερικών ωρών την ένδειξη παρουσίας γενετικής τροποποίησης των κυττάρων, μέσω της αλλαγής χρώματος. Η δοκιμή μπορεί να είναι ποιοτική, μέσω οπτικής παρατήρησης ή ποσοτική με τη χρήση φωτομέτρου ανάγνωσης μικροπλακών.

Το σετ SOS ChromoTestTM περιέχει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για τη μέτρηση τουλάχιστον 6 δειγμάτων με τις αντίστοιχες αραιώσεις και τους μάρτυρες. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης 80 δειγμάτων χωρίς αραιώσεις, για την απλή ανίχνευση παρουσίας ή απουσίας μεταλλάξεων.