Αέρια

  • Ιατρικό Άζωτο (N2)
  • Ιατρικό Οξυγόνο (O2)
  • Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)  
  • Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Ν2Ο)
  • Αναπνευστικός Αέρας