Αναλώσιμα

Αναλώσιμα για μετρήσεις COD, χλωρίου και διαφόρων ανιόντων και κατιόντων (χλωριόντα, θειικά, αμμωνιακά, νιτρικά ιόντα, βαρέα μέταλλα κλπ.) σε νερά και υγρά απόβλητα.

Tintometer-Lovibond (http://www.lovibond.com)

Αναλώσιμα ανοσολογικών δοκιμών για την ανίχνευση διαφόρων συστατικών σε υγρά και στερεά δείγματα. Συστήματα ανοσολογικών δοκιμών (immunoassays). Εκτίμηση της ποιότητας νερών και παρακολούθηση της αποκατάστασης εδαφών με immunoassays. Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών, ετερότροφων θειοαναγωγικών μικροοργανισμών (SRB) κλπ.

MODERNWATER, Αμερικής (http://www.modernwater.com/)

Μετρήσεις μικροβιακού φορτίου σε νερό, στερεές επιφάνειες και έδαφος μέσω μετρήσεων ΑΤΡ (Adenosine TriPhosphate). Για γρήγορο και εύκολο ημι-ποσοτικό προσδιορισμό του βαθμού μόλυνσης υδατικών δειγμάτων και στερεών επιφανειών.

Micribiotests Inc. (http://www.microbiotests.be)

Μετρήσεις γενετικών τροποποιήσεων (GMO), μυκοτοξινών (mycotoxins), αλλεργιογόνων (allergens) σε τρόφιμα. Αναλώσιμα για γρήγορο και εύκολο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο πρώτων υλών σε βιομηχανίες τροφίμων.

Romer Labs, Αυστρίας (http://www.romerlabs.com/en/home)